מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 397

The World Books Library # 397

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

אוצר הסת"ם העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי קלף העולמי 
מאגר ספרי תפילין ומזוזות העולמי
מאגר ספרי סת"ם העולמי
The World Library On Tefillin And Mezuzot
The World Library On Stam
The World Library On PARCHMENT

 Mitzvah Encyclopedia

*   *   *

גליון "קול הסת"ם"

 

ספר קסת הסופר

מהרה"ג רבי שלמה גאנצפריד זצוק"ל

בעל מחבר ספר קיצור שולחן ערוך

 

רשכבה"ג החתם סופר זצוקללה"ה

ורשכבה"ג בעל השואל ומשיב זצוקללה"ה

פסקו שכל סופר מחויב להיות רגיל על לשונו כל ספר קסת הסופר

 

סימן ד – שצריך לכתוב לשמה. ועוד דיני כתיבה. ושלא להפוך היריעה. ובו י"א סעיפים:

א.

ספר תורה תפילין ומזוזות, צריכין לכתוב אותן בכוונה גדולה לשמה. וצריך שיאמר כן בפיו, קודם שהוא מתחיל לכתוב. דהיינו, קודם שמתחיל ספר תורה, צריך שיאמר: "ספר זה אני כותב, לשם קדושת ספר תורה". ומספיק לו לכל הספר (מלבד השמות הקדושות, שהוא צריך לחזור ולקדשן, כדלקמן סימן י'). וכן בתפילין ומזוזות, יאמר: "לשם קדושת תפילין", או "מזוזה". ואם לא הוציא כן בשפתיו, אלא שחשב כן בלבו, יש פוסלין אפילו בדיעבד, ויש מכשירין בדיעבד, וכן נראה עיקר:

ב.

כשבא לנמנם, לא יכתוב אז, משום דאינו כותב אז בכוונה (אורח חיים סימן ל"ב סעיף י"ט). וכן אם שתה ממשקה המשכרת, לא יכתוב אז, משום דאינו יכול לכוין כראוי (מלאכת שמים סוף כלל כ"ה):

ג.

כל אות ואות, צריך להיות כולו נכתב לשמה, שאפילו אם רק מיעוטו נכתב שלא לשמה, ורובו לשמה, פסול (מהרד"ך בית א' חדר א'). ומכל שכן אם מקצתו נעשה שלא על ידי כתיבה כלל, כגון שנפלה טפה דיו, ועשה ממנו איזה אות, שהוא פסול (עיין חקירה ב', כנסת הגדולה ופרי חדש באבן העזר סימן קכ"ה). ואפילו אם אחר כך יעבור בקולמוס על כל האות לשמה, לא מהני, דכתב העליון לא מהני (עיין גינת ורדים כלל ב' סימן י"א):

ד.

קודם שיתחיל לכתוב, טוב שינסה את הקולמוס, שלא יהיה עליו דיו יותר מדאי, ויקלקל:

ה.

כשכותב ספר תורה, צריך שיהיה לפניו ספר אחר מוגה היטב, שיעתיק ממנו, שאסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. לכן יזהר כל סופר, שיהיה לו חומש מוגה היטב על ידי בעל מגיה מומחה, שיעתיק ממנו. ומכל מקום אינו צריך לראות כל תיבה בפני עצמה מתוך ההעתק, אלא כדרך המעתיקים, לוקחים שנים ושלשה תיבות בבת אחת, או יותר, כפי הרגלו בתורה (בני יונה). ואם כתב שלא מן הכתב, יש אוסרין לקרות בו שלא בשעת הדחק (הר"ן בשם ירושלמי), ויש אומרים דבדיעבד לא פסל (הרב רבינו מנוח):

ו.

אף על פי שהוא כותב מתוך הכתב, צריך גם כן שיקרא כל תיבה בפיו קודם שיכתוב, כדי שלא יטעה (רש"י ותוספות במנחות דף ל'). וגם כדי שתהא קדושת הבל קריאת כל תיבה ותיבה היוצא מפיו, נמשכת על האותיות (ב"ח). רק דברי פורעניות, אינו צריך לקרות בפיו (תוספות ומרדכי):

ז.

וידקדק בחסרות ויתרות, שאם כתב המלא חסר, או החסר מלא, פסל. ותיבה שהיא קרי וכתיב, כגון הא דכתיב: "ישגלנה", וקרינין: "ישכבנה", כתיב" "ובעפולים", וקרינין "ובטחורים", וכיוצא בהן, צריך לכתוב כפי הכתיב. ואם שינה וכתב כפי הקרי, פסל:

ח.

תפילין ומזוזות, אם שגורות הפרשיות בפיו, מותר לכתוב שלא מן הכתב, רק שיקרא כל תיבה בפיו:

ט.

אפילו מתוך הכתב, אינו רשאי לכתוב, אלא מי שהוא יודע לקרות. שאם אינו יודע לקרות, אף על פי שיודע לכתוב את האותיות, יכול לטעות בקל, ואינו מרגיש:

י.

מותר ליטול דיו מן האות הכתוב, כשהוא צריך לדיו לצורך הכתיבה. או אפילו לזרקה לאיבוד, אם הוא צריך כדי שתיבש מהר ויוכל לגלול את הספר. אבל לכתוב בו דבר חול אסור (ש"ך). ומן השם אסור ליקח דיו, אפילו אם רוצה לכתוב בה שם אחר. אך אם יש בה דיו יותר מן הראוי, אז יש להקל, ואפילו לאבדו, משום דמתחלתו לא נתקדש אלא מה שצריך לו, ומותרו מקלקל ליה (בני יונה, ועיין לקמן סימן י' סעיף קטן י'):

יא.

כותבי ספרים תפילין ומזוזות, שבאו להניח את היריעה כדי שתתיבש, לא יהפכו הכתב למטה, אף על פי שהוא מתכוין כדי שלא יעלה אבק על הכתב, מכל מקום דרך בזיון הוא, אלא יהיה פני הכתב למעלה, ויפרוש עליה בגד, או כופלה (רמב"ם). והיכי דלא אפשר, יהפוך את הכתב, דאי לא אפיך, איכא בזיון טפי (טורי זהב):

ספר קסת הסופר

מהרה"ג רבי שלמה גאנצפריד זצוק"ל
בעל מחבר ספר קיצור שולחן ערוך

 

רשכבה"ג החתם סופר זצוקללה"ה

ורשכבה"ג בעל השואל ומשיב זצוקללה"ה

פסקו שכל סופר מחויב להיות רגיל על לשונו כל ספר קסת הסופר

 

סימן ה – צורות האותיות, וזיונן. ובו ו' סעיפים:

א.

לכתחלה צריך לכתוב כתיבה נאה ומיושרת, תמה ושלימה, בתמונות האותיות שלמדוהו מדברי התלמוד ומדרשים וקבלה מן הראשונים זכרונם לברכה. אבל אם שינה, לא פסל, אלא אם כן הפסיד צורת האות, כמו שיתבאר:

ב.

אלו הן תמונות האותיות:

א

צריכה להיות הנקודה העליונה עשויה כעין יו"ד, וצריך להיות בה עוקץ אחד למעלה לכתחלה, ואחד למטה מימין הנוגע בגג האלוף, ואם לאו פסולה, כמו שיתבאר. ויו"ד זו צריך להיות לכתחלה שתהא פניה עם העוקץ שלמעלה, הפוך קצת כלפי מעלה. וקבלה מהחסיד, שתהא רגל יו"ד זו נוגעת לכתחלה באמצע גגה, ולא בקצהו. וסוף הגג של צד ימין, צריך לכתחלה שיהא עקום קצת כלפי מעלה, ולא יהא עקום הרבה. ונקודה התחתונה, פעמים שתמונתה כדל"ת קטנה הפוכה על פי הסוד, וכן צריך להיות בתפילין על פי קבלת האר"י ז"ל. ופעמים שתמונתה גם כן כיו"ד תלויה בגגה, ולכן לכתחלה צריך שיהא לה עוקץ קטן לצד ימין למטה. ועל פי הסוד צריך שיהא עוקץ זה מכוון כנגד העוקץ העליון שעל היו"ד העליונה (אם יוד"י האלו"ף נוגעין בגגה, דהיינו בקו האמצעי, יותר מן הראוי, עיין לקמן סימן ח'). אם כתב היו"ד העליונה הפוכה כזה, אם אפשר לתקן בנקל, יתקן (תשובת מאמר מרדכי סימן פ"ב, ונודע ביהודה תנינא סימן קע"א):

ב

צריך ליזהר בתג שלאחריה לרבעה, שלא תהא נראית ככא"ף, ואם נראית ככ' פסולה. ואם ספק, מראין לתינוק (כמו שיתבאר בסימן ו'). ולכתחלה צריך שיהא לה בגגה מצד ימין, עוקץ קטן נוטה לצד ימין, ועוקץ קטן מצד שמאל זקוף למעלה. ועל פי הקבלה יהא לה עקב עב למטה, כי תמונתה כמו דל"ת תוך גרון של וא"ו. על כן צריך שיהא לה זוית למעלה שתהא כמו דל"ת, ועקב טוב למטה שיהא במקום ראשה של וא"ו. ויהיה ארכה ורחבה כג' קולמסים, ורוחב חללה כעובי קולמס (דרכי משה):

ג

צריך שיהא ראשה עב. ורגל ימין יהא דק לכתחלה, ויורד למטה מעט יותר מירך שמאל. וירך שמאל לא תהיה עקומה, אלא משוכה בשוה, ומוגבהת קצת כלפי דל"ת לכתחלה. וקבלה בידי רבותינו הראשונים ז"ל, שגוף הגימ"ל יהיה כמו זיי"ן, שימשוך רגל ימין מאמצע הראש, ולא מקצהו כמו בוא"ו. וכן כל ראשי שמאל שבאותיות שעטנ"ז ג"ץ יהיו דומין לזיי"ן, ועל כן התגין שעליהן נקראו זיונין. אבל קבלת האר"י ז"ל אינו כן כמו שיתבאר. וירך שמאל תהא נמוכה, כדי להסמיך אות אצל ראשה, כי כן קבלה מהחסיד, שכשיכתוב וא"ו אצל נו"ן כפופה, יכתבנה בתוך כפיפת הנו"ן, כדי להסמיך ראשיהן זה אצל זה (והוא הדין בגימ"ל) וכשיכתוב כא"ף פשוטה אצל צדי"ק כפופה, טוב לעקם צואר הצדי"ק מעט לצד ימין, כדי שיקרב קצת כא"ף הפשוטה לראש הצדיק. אבל בלי צורך לא יעקם שום אות, כי כן קבלה מהראשונים, שיהיו כולם בעמידה פשוטים, ולא מוטים לא לימין ולא לשמאל:

ד

צריך שיהא גגה ארוך, ורגלה קצר, שאם יהיה רגלה ארוך מגגה, תדמה לכא"ף פשוטה ותפסל כשלא יקראנה התינוק כראוי. וצריך שיהיה הרגל פשוט בשיפוע קצת לצד ימין, ושיהא לה תג קטן בראש גגה מצד שמאל. וצריך ליזהר בתג שלאחוריה לרבעה, שלא תהא נראית כמו רי"ש ותפסול על ידי קריאת התינוק. ויש מי שקבלה בידו, שלכתחלה אינו די במה שיהא לה זוית חד מלאחוריה, אלא יהא לה שם עקב טוב לכתחלה, כי תמונתה כמו ב' ווי"ן סגורים, והעקב הוא נגד ראש וא"ו א'. ויעשה גם כן עוקץ קטן לצד ימין בולט על פניה למעלה, ועוקץ זה הוא כנגד ראש הוא"ו הב':

ה

צריך לעשות לה לכתחלה תג קטן למעלה לצד שמאל. וגם באחוריה יעשה עוקץ קטן, שתהא מרובעת כדל"ת, ולא עגולה כרי"ש. והנקודה שבתוכה, לא תהיה רחוקה מגגה יותר מעובי קולמס, ולא תהיה סמוכה לגגה, אלא יהא ביניהם חלק כל כך, בכדי שאדם בינוני יכירנו היטב מעל ספר תורה שעל גבי הבימה כשקורא בה. ואם נגעה ממש בגגה, אפילו נגיעה דקה כחוט השערה, פסולה. ולא תהא הנקודה נגד אמצע הגג, אלא נגד סופו בצד שמאל, ואם עשאה באמצע, פסולה, וצריך לתקנה, אלא אם כן אין תיקון מועיל, אז יש להכשיר אפילו לכתחלה (עיין מגן אברהם סימן ל"ב ס"ק ל"ג, ונראה לי דעל כל פנים יש להבחין על ידי תינוק אם קוראה כראוי). ויש מי שקבלה בידו, שהנקודה תהא דקה מלמעלה ועבה קצת מלמטה כעין יו"ד הפוכה, כי תמונת הה"א היא דל"ת ויו"ד (בכל הההי"ן חוץ מההי"ן של שם הוי"ה ב"ה שיש בהן קבלה אחרת). ותהא הנקודה עקומה למטה לצד ימין, ולא לצד שמאל, פן תדמה לתי"ו:

ו

צריך להיות ראשה קצר, שלא תדמה לרי"ש, ורגלה ארוך, שלא תדמה ליו"ד על ידי קריאת התינוק. וטוב שתהיה עגולה לצד ימין בראשה, שלא תדמה לזיי"ן. ואף על פי שראש הזיי"ן עובר משני צדדין, מכל מקום יש לחוש שמא התינוק יקראנה זיי"ן ותפסול. ועל פי הסוד צריך להיות רגלה פשוט בשוה ועוביו מתמעט והולך מעט מעט, עד שתהא חדה למטה. ועל פי קבלת האר"י ז"ל צריך להיות עוקץ קטן מצד שמאל בראש כל הווי"ן שבתפילין ולא בספר תורה:

ז

צריך ליזהר שלא יהא רגלה ארוך, שלא תדמה לנו"ן פשוטה ותפסול על ידי קריאת התינוק. וראשה צריך להיות עובר מב' הצדדין שלא תדמה לוא"ו. ויהיה מרובע על פי הסוד:

 

באמצע העריכה!!!

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב