מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

מאגר הספרים העולמי # 464

The World Books Library # 464

מצוה אנציקלופדיה - Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Kashrus

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

אוצר הספרים העולמי
OTZER hasfarim HOILUMI

  מאגר הספרים העולמי 
The World Library Of Hebrew Books

 Mitzvah Encyclopedia

ספרים ומחברים

אותיות - ר' - ש' - ת'

 

אות ר' 

Sefer

Author

Publication

הנושא

עמודים

דפוס

הנושא

מחבר

שם הספר

 

                 
       

157

תל אביב    

ראשונים לציון

 

   

 

 

ברוקלין,  אדר תשס"ד

ערכאות עכו"ם

רבי נחום ראזענבערג

 רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עכו"ם

 

     

8

נ"י, תרעט

זיין לעהרע און ווירקען, אידיש 

ש. צ. זעצער
שערים ומפתח

רבי ישראל בעל שם טוב

 

     

109

נ"י, תרעט

פון געבוירען ביז צום התגלות, אידיש.

ש. צ. זעצער חלק א'

רבי ישראל בעל שם טוב

 

     

110

נ"י, תרעט

לעהרער, חבר און פיהרער, אידיש.

ש. צ. זעצער חלק ב'

רבי ישראל בעל שם טוב

 

     

26

נ"י, תרעט

גאט, מענטש און וועלט, אידיש.

ש. צ. זעצער חלק ג'

רבי ישראל בעל שם טוב

 

     

250

נ"י, תרעט

 זיין לעבען, לעהרע און ווירקען, אידיש.

ש. צ. זעצער

רבי ישראל בעל שם טוב

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

אות ש'

 

Sefer

Author

Publication

הנושא

עמודים

דפוס

הנושא

מחבר

שם הספר

 

                 
                 

 

 

 

 

1

לונדון 

 שאלות גלויות להרב פאדווא שליט"א

מוועד העסקנים החרדים דקהילות החרדיות בלונדון

 שאלות גלויות על השחיטה בלונדון

        9 ברוקלין תש"ס

על השאלות הגדולות בעניני חלב טריפה

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה
        18  

שחיטה
בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל

פרק ששה ושלשים

שבט מוסר

               

  שבט מוסר

        14 מאנסי שו"ת נחוצות בדיני מצות עירובין הנוגעים הלכה למעשה בכל עיר ועיר הגה"צ רבי בנציון יעקב הלוי ואזנער שליט"א

שו"ת בני יעקב
על הלכות עירובין

        8 לונדון, תשס"ב הלכות עירובין הרא"ש זצ"ל

שו"ת הרא"ש
כלל כ"א

                 
        40 ברוקלין תשנ"ח מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שלום לרחוק ולקרוב
                 
                 
       

15

תש"ס

העירוב בבארא פארק

קבוצת בני כוללים

שאלות ותשובות וועגען אונזער עירוב אין בארא פארק

        37

שנה א'
חוברת א' - ה' מנחם אב, תשס"ג

בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"
חלקים א' - ה'

        9

שנה א' חוברת א' מנחם אב, תשס"ג

בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים

        6 שנה א' חוברת א' מנחם אב, תשס"ג בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

 

      6 שנה א' חוברת ב' מנחם אב, תשס"ג בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

        26 שנה א' חוברת ב' מנחם אב, תשס"ג

גליון - וששה קול קורא'ס

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים
        4

שנה א' חוברת ג' מנחם אב, תשס"ג

בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

        32 שנה א' חוברת ג' מנחם אב, תשס"ג

עם תמונות

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים
        4

שנה א' חוברת ד' מנחם אב, תשס"ג

בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

        4

שנה א' חלק ז' – אלול תשס"ג

בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך

התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה

שלמה מלך ישראל חי וקים

        305 ירושלים תשל"ג ד' חלקי שלחן ערוך הגה"צ רבי יהודה צבי בלוהם זצ"ל אבדק"ק האנשוביץ

שאלות ותשובות שארית יהודה

        229

מק"ק אויפאלא

  הגה"צ רבי דוד שלמה פרענקאל זצ"ל

שאלות ותשובות באר דוד

                 
                 
               

שאלות ותשובות בית שערים או"ח

               

שאלות ותשובות בית שערים יו"ד כרך א'

               

שאלות ותשובות בית שערים יו"ד כרך ב'

               

שאלות ותשובות בית שערים חלק שלישי תשובות וחידושים

               

שאלות ותשובות ראשית בכורים

        650     הגה"צ רבי שלמה הכהן מווילנא זצ"ל בעל חשק שלמה

שאלות ותשובות בנין שלמה חלק או"ח

        649     הגה"צ רבי שלמה הכהן מווילנא זצ"ל בעל חשק שלמה

שאלות ותשובות בנין שלמה או"ח חלק ב'

        195     הגה"צ רבי שלמה הכהן מווילנא זצ"ל בעל חשק שלמה

שאלות ותשובות בנין שלמה חלק או"ח

                 
                 

SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-1

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    425 ברוקלין  

הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי

שאלות ותשובות
דברי שלום
חלק א'

SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-2

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    297 ברוקלין   הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ב'
SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-3

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    322 ברוקלין    הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ג'
SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-4

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    304 ברוקלין   הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ד'
SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-5

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    394 ברוקלין   הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ה'
SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-6

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    382 ברוקלין   הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ו'
SHALOS ITSHUVOS DIVRAI SHULEM
 V-7

RABBI SHULEM KRAUS GRAND RABBI OF UDVARI

    389 ברוקלין   הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ז'
        6 ברוקלין, תשס"ב עירוב בברוקלין הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד זי"ע האדמו"ר מפאפא שו"ת ויען יוסף
או"ח סימן קצ"ה
                 

MISHNE HALACHOS

RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR

 

 

 581

ברוקלין 

שאלות ותשובות

 הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

שאלות ותשובות
משנה הלכות
חלק א'

 MISHNE HALACHOS

RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR  

 

514 

ברוקלין 

שאלות ותשובות

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר 

 משנה הלכות
חלק ב'

 MISHNE HALACHOS

RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR  

 

352 

 ברוקלין

שאלות ותשובות 

 הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ג'

 MISHNE HALACHOS

RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR  

 

 415

ברוקלין

שאלות ותשובות 

 הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ד'

MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR    

488

ברוקלין

שאלות ותשובות

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ה'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     425 ברוקלין שאלות ותשובות

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ו'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     499 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ז'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     398 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ח'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     413 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ט'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     425 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י'
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     419 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"א
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     437 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ב
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     422

ברוקלין

שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ג
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     439 ברוקלין שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ד
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     462

ברוקלין

שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ט"ו
MISHNE HALACHOS RABBI MENASHE  KLEIN, GRAND RABBI OF UNGVAR     451

ברוקלין

שאלות ותשובות הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות חלק ט"ז
        139 וילנא תרצ"ג שו"ע יו"ד

הגה"צ רבי שלמה הכהן מווילנא

שאלות ותשובות עצי ברושים
                 

 

   

 

 2

 

 ישראל הלוי בעלסקי ומנחם מנדיל עפשטיין פרץ שטיינבערג מרבים ממזרים בישראל

רבני א"י וחו"ל  

 שומו שמים שמע ישראל - אוי מה היה לנו

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1

מאנסי ניו יארק 

דיני תורה בחינם 

 בית דין צדק שער המשפט 

 שטר בירורין

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 47

 ברוקלין, אדר תש"ס

בענין רשות הרבים בזמנינו והמסתעף

 הגה"צ רבי שמואל שמעלקא פרידמאן שליט"א מו"צ בבית הוראה דהתאחדות הרבנים

 שמח תשמח אדר תש"ס בדבר תיקון עירובין
חלק ג'

 

   

 

1

 

 ארץ ישראל

ברסלב

 שער ארץ ישראל
קול קורא

 

   

 

 8

ברוקלין

נגד שטרי ברורין 

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א אבדק"ק אונגוואר

 שערי הלכות

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

94

מאנסי,

תמוז תשנ"ט

עיוות הדין להצדקת גזילת קרקע מחפיר, והכשרת הסגת גבול משוועת וגילוי גודל נטיית הדיינים לחפות על ה"נתבעים"

רבי אברהם שמואל יהודא געשטעטנער

 שפוט השופטים

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

154

ירושלים,

תשכ"ח

בענין ישוב ארץ ישראל 

רבי משה חאגיז זי"ע 

 שפת אמת

  כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

 

354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי מחולק 354 גליונות

אורח חיים היומי

12 עמודים

לימי השנה

לוח יומי

1223 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך אורח חיים

277 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים - מנוקד עם באר הגולה

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד

253 עמודים

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 שולחן ערוך לימים טובים, ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט  להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום - סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובישיבות ותלמוד תורה'ס

 דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

 10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. – הסוד של הקביעות. – אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? – להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה – תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

 

 

   

 

 

 

אידיש

 

שיח חיים

 

   

 

 

 

 אידיש

תפלה

שיח יצחק

 

   

 

 

 

 אידיש

תפלה      

שפך שיח

 

אות ת'

 

Sefer

Author

Publication

הנושא

עמודים

דפוס

הנושא

מחבר

שם הספר

 

                 

 

   

 

 560

 ירושלים,

תקצ"ג -תשכ"ח

 על קדושת ארץ ישראל

רבי יהוסף שווארץ

תבואות הארץ
ב' חלקים

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 200

ירושלים,  תשנ"ה

 בענין גבול דרום של ארץ ישראל 

רבי ישעיהו נתן מלצר

 תגל ערבה
כפתור ופרח

                 
        274 מונקאטש, תרל"ב על התורה הגה"צ רבי יהודה דוד ראטענבערג זצ"ל תהלה לדוד
                 

 

   

 

175

ירושלים,

תשל"ג 

 

מתקופת חורבן בית ראשון עד ימינו

משה אוירבאך 

תולדות עם ישראל

 

     

86

ירושלים,  תשל"ח

על גאולת ישראל 

 רבי חיים צימרמן

תורה לישראל – באנגלית 

 

   

 

122 

ירושלים,  תשל"ח

 על גאולת ישראל

רבי חיים צימרמן

 תורה לישראל – בלשון הקודש

              אידיש   תורת חובת הלבבות
  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 
  96 ברוקלין דינים היותר נחוצים ורגילים בנושא קריאת התורה הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין תורת ישראל
        6 ברוקלין עירוב תיו יהושע תורת תיקוני עירובין
        44 ברוקלין תשס"ו ציונים על הרמ"א בספרו תורת חטאת וש"ס הגאון רבי צבי הגר שליט"א תורת המילואים
                תיקוני זהר הקדמה
                תיקוני זהר
תיקונים א' - ה'
                תיקוני זהר
תיקון ו'
                תיקוני זהר
 תיקונים ז-י'
                תיקוני זהר
תיקונים יא - יג
                תיקוני זהר
תיקונים יד -יט
                תיקוני זהר
תיקון י"ט
                תיקוני זהר
תיקונים כ' -כ"א
                תיקוני זהר
תיקון כב
                תיקוני זהר
תיקונים כג - כו
                תיקוני זהר
תיקונים כח -ל'
                תיקוני זהר
תיקונים לא -לו
                תיקוני זהר
תיקונים נז -סג
                תיקוני זהר
תיקונא תניינא
                תיקוני זהר
תיקונים לז -מד
                תיקוני זהר
תיקונים מה - נב
                תיקוני זהר
תיקונים נג -נו
                תיקוני זהר
תיקונים סד -סח
                תיקוני זהר
תיקונים סט
                תיקוני זהר
תיקון ע'

 

     

420

ברוקלין,

תשס"ד

פגם הברית
על סדר בראשית

 

תיקון הברית

       

12

 

פרשת המרגלים

 

תורה תמימה

 

   

 

 62

ארץ ישראל

תיקון הברית

מספר גנזי המלך

התיקון הברית

 

   

 

72

ירושלים

תיקון הברית

ברסלב

תיקון הכללי

 

   

 

3

ברוקלין,

תשס"ג

תיקון הברית

ברסלב

תיקון הכללי

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4

ברוקלין,

תשס"ג

תיקון עון הברית

מזוהר תיקון מ"ח

תיקון מ"ח

 

   

 

 

 

 על התורה

 אידיש

 תם וישר

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 30

 ברוקלין, תשנ"ב

 ענין הקפת הראש והזקן, בהוספת קונטרס על מכונת גלוח

ממרן רבן של ישראל בעל החפץ חיים זצ"ל

תפארת אדם

 

   

 

90

מאנסי,

 תמוז תשס"ד

ביטול התקנה החדשה ליתן להתובע הברירה משלשה בתי דין 

רבי אברהם שמואל יודא געשטעטנער

תקנתא מקלקלתא

 

   

 

 183

 ניו יארק תרפ"ו

 

הגה"צ רבי יעקב איסקאלסקי

תרי"ג מצות

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 8

 

19 רבנים
נגד גט מעושה

מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב 

תשובה נגד גט מעושה

 

   

 

 5

ברוקלין, תש"ס

זיכוי הפת

 הגה"צ רבי יחזקאל ראטה

 תשובה בענין זיכוי הפת

        10 מאנרא, פרשת זכור, תש"ס תיקון עירובין באמעריקא הגה"צ רבי יצחק הלוי מאנדל תשובה בענין תיקון עירובין באמעריקא
            ממרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב שליט"א בענין גילוח הזקן   תשובה להלכה
בענין גילוח הזקן
                 
                 
        17 ברוקלין עירוב מעתיק הרבה שו"ת בענין זיכוי הפת תשובת הגאון ר' יחזקאל ראטה שליט"א
df                

 

  מאגר הספרים העולמי 

דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתי יאמין לכל דבר!!!
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

www.Holmin613.com

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו


Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186 North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223 2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave. NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave. Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634-4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277-1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502-459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes 504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA 02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York-Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY 11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85 Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn, NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St. Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93 Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536 597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey, NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX 75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102, Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442-5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR) Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4 Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West 73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018 Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo 1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314) 887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10 Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10 Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2 Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O. Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18 Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב